FIFA 19 FIFA Mobile Yeni Özellikler Haberler Yardım Forumlar Yeni Özellikler Haberler Yardım Forumlar Hemen İndirin Hemen İndirin Hemen İndirin

FIFA Mobile

Sahadan Notlar

FIFA Mobile Toplulu?u,

 

FIFA Mobile’?n güncel sezonu hakk?ndaki ?ikayetlerinizi duyduk ve biz de sizin gibi bu oyunu mümkün olan en iyi seviyeye ç?karmak istiyoruz.

 

Sizlerle iyi ileti?im kuramad???m?z?n ve önceliklerimiz ile giri?imlerimiz hakk?nda yeterince bilgi vermedi?imizin fark?nday?z.  Bu durumu de?i?tirmek istiyoruz. Dünyan?n dört bir yan?nda tutkulu ve istekli oyuncular?m?z oldu?u için çok ?ansl?y?z. Oyuncular?m?z ve oyunumuz için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz.

 

Bu nedenle art?k sizinle, yani toplulu?umuzla i? birli?i yaparak dünyadaki en iyi futbol oyununu tasarlamay? hedefliyoruz.

 

Bununla birlikte FIFA Mobile için yay?nlanan ilk Sahadan Notlar ile kar??n?zda olman?n heyecan?n? ya??yoruz. Sizinle ?effaf bir ?ekilde ileti?im kurmak ve toplulu?un sorunlar?, oyun tasar?mlar? ve daha fazlas? hakk?nda ayr?nt?l? bir ?ekilde sohbet etmek için düzenli güncellemeler yapmay? planl?yoruz. Ayr?ca, oyuncularla do?rudan sohbet etmek, geri bildirim toplamak, oyuncu sorunlar? ve ?ikayetleriyle ilgilenmek için FIFA Mobile geli?tirme ekibimiz ad?na @FIFAMobileDev adl? Twitter hesab?n? açt?k.

 

Oyunu ve ileti?imimizi geli?tirmek ad?na, toplulu?umuzdan öne ç?kan isimlerle birlikte çal??arak kritik sorunlar?n ve en önemli geli?tirmelerin listesini olu?turuyor, öncelikli konular ve onlar? çözerken uyulacak zaman çizelgeleri hakk?nda görü?meler yap?yoruz. Bu y?l geli?tirme konusundaki yeni yakla??m?m?zla birlikte geçmi?tekinden daha fazla düzenli güncelleme ile iyile?tirmeler yapmay? ve sizi tüm bunlardan haberdar etmeyi amaçl?yoruz.

 

K?sa bir süre önce oyunun size göre önemli oldu?unu belirtti?iniz k?s?mlar?nda de?i?iklikler yapt?k:

  • ?üpheli hesaplar?n teke tek modlar?m?za olan potansiyel etkisi azalt?ld?.
  • Adil oyun ortam?n? korumak amac?yla Liderlik Tablolar?ndaki ?üpheli hesaplar? tespit etmeye ve kald?rmaya devam ediyoruz.
  • Teke Tek modumuzdaki ba?lant? kopma sorunlar? çözüldü.

 

?unlar üzerinde çal??maya devam ediyoruz:

  • Oyuncular?n galibiyeti veya beraberli?i korumak ad?na tak?m arkada?lar?na veya kalecilerine geri pas atarak zaman geçirmesiyle birlikte Teke Tek modunda ya?anan sinir bozucu durumlar? iyile?tirecek bir güncelleme.
  • Sahadaki deneyimi geli?tirecek yeni bir oynan?? düzenlemesi ve geli?tirmesi.
  • Özellikle teke tek modlar?m?zdaki adil oyun ortam?n? korumaya devam edece?iz.

 

Mümkün olan en yak?n zamanda bu konular hakk?nda bir güncelleme yapaca??z.

 

Sezonun geri kalan k?sm?nda geli?melerin perde arkas?n? ve verilen kararlar?n aç?klamalar?n? payla?may? planlad???m?z bu alana ve @EAFIFAMobile ile @FIFAMobileDev adl? ana Twitter hesaplar?m?za s?k s?k göz at?n. Hepinizin hak etti?i bir FIFA Mobile olu?turmak için yapt???m?z düzenli çal??malar? bu ?ekilde payla?aca??z.  

 

Son olarak oyuna olan tutkunuz ve payla?t???n?z görü?leriniz için te?ekkür ederiz.  Bu oyunu mümkün olan en iyi seviyeye ç?karmak istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapaca??z.

 

 

 

Yeni Özellikler Haberler Yardım Forumlar facebook twitter Oyunlara Göz At Son Haberler Yardım Merkezi EA Forumları Hakkımızda Kariyer United States United Kingdom Australia France Deutschland Italia 日本 Polska Brasil Россия España Ceska Republika Danmark Mexico Nederland Norge Sverige 香港 TÜRKÇE Yasal Online Hizmet Güncelleştirmeleri Kullanıcı Sözleşmesi Gizlilik ve Çerez Politikası (Gizlilik Haklarınız)