Battlefield V FIFA 19 Apex Legends The Sims Anthem Strona główna Electronic Arts Strona główna Electronic Arts Przeglądaj gry Biblioteka Darmowe gry Kup w Origin Informacje o EA Aktualności Studia Praca Pomoc Fora Gry Darmowe gry Kup w Origin O nas Pomoc Fora Biuletyn Dołącz do EA Access Dołącz do Origin Access

Regulamin konkursu NVIDIA - NFS World

aszarska

2012-10-25

Regulamin konkursu „NVIDIA napędza Need for Speed World”

       I.            Postanowienia ogólne

1.       Organizatorami konkursu są firmy Electronics Arts Polska Sp. z o. o. z siedzibą: ul.Iłżecka 26, 02-135 Warszawa (dalej: „Organizator”).

2.       Konkurs trwa od dnia 25.10.2012 do dnia 08.11.2012 do godz. 23:59:59.

3.       Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej: http://www.ea.com/pl/news/regulamin-konkursu-nvidia-nfs-mw

4.       Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.       Przedmiotem konkursu jest wyłonienie osób, których wykonane malowania samochodów w grze Need for Speed World zostały uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję.

 

II.            Uczestnicy Konkursu

1.       Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatorów oraz członków ich rodzin.

2.       W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3.       Wysyłając wiadomość e-mail w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

4.       Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej http://www.ea.com/pl/news/regulamin-konkursu-nvidia-nfs-mw

 

III.            Zasady Konkursu

1.       Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a.       Zarejestrowanie się na stronie http://world.needforspeed.com

b.      Pobranie oraz zainstalowanie gry Need for Speed World

c.       Wykonanie malowania jednego z dostępnych w grze samochodów, które będzie zawierało znak Szpona NVIDIi.

d.      Wykonanie jednego lub kilku zdjęć pomalowanego samochodu, z czego co najmniej jedno jest wykonane na ekranie wyboru kierowcy w grze, z widocznymi nazwami wszystkich kierowców Uczestnika.

e.      Przesłanie jednego zdjęcia w formacie .jpg lub .png na adres e-mail nfsw@eapolska.pl, w temacie wpisująć „NVIDIA napędza Need for Speed World”.

2.       Jeden Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie do konkursu.

3.       Uczestnik nie może korzystać z programów do obróbki grafiki w celu innym niż kadrowanie i łączenie zrobionych przez siebie zdjęć samochodów w jedno.

 

IV.            Wybór Zwycięzców

1.       Dzień po zakończeniu konkursu, najciekawsze z nadesłanych prac zostaną opublikowane na stronie http://www.facebook.com/NeedForSpeedWorldPl.

2.       Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce nie dłużej niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

3.       Zwycięzcami konkursu zostaną 42 (słownie czterdzieści dwie) osoby, których nadesłane prace uznane zostaną za najlepsze spośród wyróżnionych.

4.       Wyłaniając zwycięzców Komisja kierować się będzie w szczególności pomysłowością i estetyką nadesłanych prac.

 

V.            Nagrody

1.       Fundatorem nagród jest firma firmy Electronic Arts Polska

2.       Nagrodami w konkursie są:

a.       10 (słownie: dziesięć) gier Need for Speed Most Wanted w wersji cyfrowej do pobrania

b.      20 (słownie: dwadzieścia) Pakietów Startowych do gry Need for Speed World w formie kodu

c.       10 koszulek NVIDIA

d.      2 myszki NVIDIA

3.       O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została nadesłana nagrodzona odpowiedź na pytanie. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 1 i 2 rozdz. III ust. 1, 2 i 3 nagrody przepadają na rzecz Fundatorów.

4.       Warunkiem uzyskania prawa do nagród podanych w rodz. V ust. 2 pkt. c i d  jest przesłanie przez zwycięzcę Konkursu danych, umożliwiających jego identyfikację obejmujących: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP.

5.       Dane, o których mowa powyżej, zwycięzca przesyła na adres nfsw@eapolska.pl w terminie do 7 dni od ogłoszenia zwycięzców Konkursu.

6.       Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

7.       Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie.

8.       Nagrody w formie kodów zostaną przesłane zwycięzcom Konkusu pocztą elektroniczną. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez adresy. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród

9.       W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.

10.   Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

11.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

 

VI.            Dane osobowe

1.       Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu są Organizator i Fundator.

2.       Organizator i Fundator są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

3.       Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: nfsw@eapolska.pl

4.       Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora lub Fundatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

5.       Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

 

VII.            Reklamacje

1.       Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

2.       Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora – nfsw@eapolska.pl

3.       Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

 

VIII.            Postanowienia końcowe

1.       Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a.       stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b.      niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

c.      niekorzystania ze zdjęć, których nie są autorami

d.      niestosowanie w swojej pracy treści wulgarnych, niezgodnych z prawem i ogólnie przyjętymi zasadami

e.      przestrzegania ogólnego Regulaminu Electronic Arts dostępnego na stronie: http://tos.ea.com/legalapp/WEBTERMS/US/pl/PC/

2.       Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Powiązane wiadomości

Konferencja „Budowanie przyjaznych społeczności internetowych”

Electronic Arts Inc.
2019-06-13

Zjednoczeni dla zabawy

Electronic Arts Inc.
2019-06-03
EA przekazuje milion dolarów, by pomóc w dążeniach do stworzenia bardziej otwartego świata

Wszystkie szczegóły na temat transmisji na żywo z EA PLAY 2019 i nie tylko!

Electronic Arts Inc.
2019-05-29
Wszystkie szczegóły na temat transmisji na żywo z EA PLAY 2019 i nie tylko!
Kierownictwo Media Inwestorzy Testy gier Aktualności Origin Access Informacje o usługach sieciowych facebook twitter youtube instagram twitch Przeglądaj gry O nas Wsparcie Kup w Origin United States United Kingdom Australia France Deutschland Italia 日本 Polska Brasil Россия España Ceska Republika Canada (En) Canada (Fr) Danmark Suomi Mexico Nederland Norge Sverige 中国 대한민국 繁體中文 Informacje prawne Umowa użytkownika Zasady dotyczące ochrony danych osobowych i plików cookie (Twoje prawo do prywatności)